"L’arquitectura que ens interessa és la que ajuda a viure millor."

AGVA STUDIO és un estudi interdisciplinari que desenvolupa projectes d'arquitectura, espai públic, paisatgisme i disseny interior en un ampli espectre d'escales. En totes aquestes escales, és comú la recerca d'una resposta creativa específica i exigent als condicionants del projecte per produir obres amb un alt estàndard de qualitat.

Entenem que l'arquitectura ha de contribuir positivament al context en què es troba des del punt de vista mediambiental, social i cultural. El nostre mètode de treball es basa en l'anàlisi detallada del context i en una intensa investigació creativa per aconseguir estratègies que despleguin el màxim potencial del projecte. Els dissenys pretenen donar una resposta atractiva, eficient i harmoniosa, utilitzant la tecnologia constructiva i la planificació més adequada a les circumstàncies singulars del encàrrec. La comoditat i la funcionalitat espacial, l'estudi de la llum, la selecció dels materials i la qualitat dels acabats són aspectes essencials. Considerem imprescindible pensar el disseny a llarg termini, perquè contribueixi al benestar i salut dels usuaris i l'estalvi d'energia i altres recursos.

Premis i Mencions

SERVEIS

  • ESTUDIS DE VIABILITAT I AVANTPROJECTES
  • PROJECTES BÀSICS I D’EXECUCIÓ D’EDIFICACIÓ
  • DIRECCIÓ D’OBRA I PROJECT MANAGMENT
  • PROJECTES DE REHABILITACIÓ / REFORMES
  • AUDITORIES / REFORMES D’EDIFICIS PER INCREMENTAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
  • GESTIÓ DE LLICÈNCIES I LEGALITZACIONS.  ASSESSORIA URBANÍSTICA
  • INFORMES I CERTIFICATS